Anunț angajare

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, angajează personal, fără concurs, pe perioadă determinată următoarle posturi contractuale:

 • 1 ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • 2 INFIRMIERĂ/ÎNGRIJITOARE

Activitatea se va desfășura pe Secția Clinică Pneumologie COVID-19.
Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138

MANAGER,

Dr.MUREȘAN VASILE

Anunț angajare: Medic specialist, ATI

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, Cluj-Napoca, organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următorul post temporar vacant:

Denumirea postului: Medic specialist, în specialitatea ATI,

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști, confirmați în specialitatea ATI.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care dorește să concureze;
 • copie de pe diploma de licență şi certificatul de specialist;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs ;
 • dovadă /înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art.455, alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin (1) lit d) sau e), respectiv la art.628 ali.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
 • chitanța de plată a taxei de concurs.
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria spitalului.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse Umane , în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui anunț , iar concursul se va organiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0264 – 597453 interior 138 .

MANAGER,

Dr.MUREȘAN VASILE

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL: Îngrijitoare, pe perioadă determinată.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie,,Leon Daniello,, cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, temporar vacant, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, coroborată cu Hot.497/2010.

Denumirea postului: Îngrijitoare, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: Generale

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:  Nu este cazul

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba practică:   în data 17.02.2020, ora 10.00,  la sediul instituției 

Proba interviu: în aceeași zi cu proba practică.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 5 zile de la afișare, la sediul institutiei, respectiv 06.02.2020.

Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138

                            MANAGER

                 Dr.MUREȘAN VASILE

 DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:  

 • Cerere de  participare la concurs;
 • Copie după actul de identitate;  Certif.nastere, Certif. Casatorie
 • Copie după diploma de studii ;
 • Curriculum Vitae;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare           

            postului scos la concurs ( de la medicul de familie ) ;

    Cazier;

Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.

AMANARE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL DE STATISTICIAN MEDICAL DIN 14 IANUARIE 2020 IN 20 IANUARIE 2020

Informăm candidații, care au depus dosarul, pentru ocuparea postului contractual de statistician medical și sunt admiși la proba de selecție a dosarelor, că din motive obiective conform Art.37 din Hotărârea nr.286/2011, se amână data concursului din 14 ianuarie 2020 pentru data de 20 ianuarie 2020 la aceeași oră, respectiv ora 9,00.

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL – ÎNGRIJITOARE – PERIOADA DETERMINATĂ

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” cu sediul în: localitatea Cluj-Napoca, strada B.P.Hașdeu, nr.6, județul Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014.


Denumirea postului: Îngrijitoare, post temporar vacant , contractual, pe perioadă determinată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: Școala Generală
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: Nu este necesară

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 • Proba scrisă: data 09.10.2019, ora 09.00, la sediul institutiei.
 • Proba interviu: data 10.10.2019, ora 11.00, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile de la afisare, la sediul institutiei, respectiv 01.10.2019.

Date contact: Biroul RUNOS tel: 0264-597453 interior 138


DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE: 

Cerere de participare la concurs;

Copie după actul de identitate; nastere, Certif. Casatorie

Copie după diploma de studii şi calificare;

Curriculum Vitae;

Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs (de la medic familie);

Cazier;

Copie după Carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime.


BIBLIOGRAFIE

 1. FIȘA POSTULUI
 2. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 3. ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 4. ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Descarca fisa postului

ANUNT CONCURS POST TEMPORAR VACANT – MEDIC SPECIALIST IN SPECIALITATEA PNEUMOLOGIE

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca, organizează concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr.869/2015, cu modificările și completările ulterioare, următorul post temporar vacant:

 • Denumirea postului: Medic specialist, în specialitatea pneumologie

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști, confirmați în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul  de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere de înscriere în care se menţionează postul pe care dorește să concureze;
 • copie de pe  diploma de licență şi certificate/adeverinţă de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs ;
 • dovadă /înscrisul din care să rezulte că  nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
 • 455, alin.(1) lit.e) sau f), la art.541 alin (1) lit d) sau e), respectiv la art.628 ali.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează ;
 • chitanța de plată a taxei de concurs.
 • Copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 lei și se achită la casieria spitalului.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist.

Înscrierile la concurs se fac la Biroul Resurse Umane, termenul limita pentru depunerea dosarelor fiind data de 17 iunie 2019, iar concursul se va organiza în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunțului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.


Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0264 – 597453 interior 138 (birou RUNOS).